Studium

Charakteristika studijního oboru

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Odkaz na elektronickou přihlášku fpf.slu.cz https://stag.slu.cz/…c/eprihlaska

Odkaz přijímací řízení 2014–2015 http://www.slu.cz/…ni-2014-2015":[Odkaz přijímací řízení 2014–2015]

Charakteristika studijního oboru

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, digitální fotografie, senzitometrie, exponometrie, technologie fotografie, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů.

Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů (nyní např. Opava na prahu nového tisíciletí). Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části diplomové práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie.

Absolventi tříletého, tzv. bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie.

Pro nejlepší absolventy je určeno následné dvouleté magisterské studium, které umožňuje studentům větší výběr předmětů. Do magisterského studia se mohou přihlásit i absolventi specializovaných bakalářských fotografických studií na jiných vysokých školách. V přijímacím řízení, které probíhá jednou za dva roky, se předkládá soubor fotografií a teoretická práce z dějin fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A JEJICH ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ V RÁMCI VÝUKY

Stav pedagogických pracovníků ve školním roce 2012–2013

INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

Stav pedagogických pracovníků

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus Zástupce vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Tajemnice: Ivana Mikolášová

Pedagogičtí pracovníci:

prof. PhDr. Vladimír Birgus prof. Mgr. Jindřich Štreit doc. MgA. Pavel Mára Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. MgA. Dita Pepe odb. as. doc. Mgr. Václav Podestát odb. as. BcA. Karel Poneš Odb. as. Mgr., MgA. Tomáš Pospěch Ph.D.

Externí spolupracovníci:

doc. ak. mal. Otakar Karlas MgA. Jan Mahr Mgr. BcA. Rafal Milach Miroslav Myška Mgr. Josef Moucha MgA. Štěánka Stein MgA. Petr Vilgus Ph.D. MgA. Jan Mahr BcA. Bc. Miroslav Zeman

Správce ateliéru, laboratoří a digitální učebny: MgA. David Macháč

Správce knihovny a archivu: Lukáš Lamla

Pedagogická činnost:

Institut zajišťuje kombinované bakalářské stadium, navazující magisterské a doktorské kombinované studium v oboru tvůrčí fotografie. Mezi kmenovými osmi pedagogy jsou dva profesoři, dva docenti, jeden odborný asistent s titulem Ph.D. a čtyři odborní asistenti. Na výuce se podílí osm externích pedagogů. Podrobnější informace jsou uvedeny na www.itf.cz.

Zabezpečení výuky jednotlivými pracovníky

Pedagogičtí pracovníci:

Birgus – Dějiny fotografie I-III, Současná fotografie I-V, Dějiny české a slovenské fotografie 20. století, Seminář kritiky fotografie, Diplomový teoretický seminář I-II, Barevná dokumentární fotografie, Aktuální tendence ve fotografii, Fotografická dílna I – II.

Mára – Práce s velkoformátovým přístrojem, Barevné skladebné postupy II, Akt, Práce s elektronickými blesky, Akt, figurální detail, Užitá fotografie II, Barevná výtvarná fotografie, Fotografická interpretace architektury

Pepe – Fotografický portrét, Módní fotografie I, Autoportrét,

Podestát – Základy reportážní fotografie, Dokumentární soubor, Subjektivní dokument.

Poneš – Počítačové zpracování obrazu I-III, Pokročilé techniky v DTP.

Pospěch – Stavba a skladba fotografického obrazu, Dějiny výtvarného umění III, Současné výtvarné umění, České výtvarné umění 20. století, Kurátorský seminář.

Siostrzonek – Dějiny výtvarného umění I-II, Základy sociologie I-II, Psychologie umění I-II, Přehled dějin filmu.

Štreit – Dokumentární publikace, Dějiny výtvarného umění III, Medailon osobnosti (od října 2008).

Externí pedagogové:

Karlas – Typografie a užitá grafika, Typografie a základy počítačové grafiky, Počítačová grafika a DTP I-II.

Mahr – Fotografické zátiší

Milach – Módní fotografie I, ve 3. ročníků a Fotografický projekt v 5. ročníku

Myška – Základní principy osvětlování, Práce s velkoformátovým přístrojem, Užitá fotografie, Práce s elektronickými blesky, Fotografie plastiky a architektury

Stein – Módní fotografie, Užitá fotografie, Fotografický projekt,

Vilgus – Teorie fotografie, Seminář kritiky fotografie, Fotografický projekt

Studované obory a specializace v magisterském studiu

4. ročník Fotografická ilustrace, Barevná dokumentární fotografie, Barevná výtvarná fotografie, Subjektivní dokument, Dějiny české a slovenské fotografie 20. století I, České výtvarné umění 20. století, Výstavní soubor, Příprava praktické diplomové práce, Příprava teoretické diplomové práce, Angličtina, Medailon osobnosti, Užitá fotografie II, Módní fotografie II, Tvůrčí digitální fotografie, Fotografická technika, zonální systém, Aktuální tendence digitální fotografie, Porkočilé techniky v DTP,, Současná fotografie IV, Psychologie umění II, Fotografická dílna I, Tvůrčí dílna, Fotografický plenér, Fotografická exkurze, Fotografický projekt.

5. ročník Aktuální tendence ve fotografii, Současné výtvarné umění, Diplomový teoretický seminář II, Příprava praktické diplomové práce, Příprava teoretické diplomové práce, Angličtina, Akt, figurální detail, Reklamní fotografie II – Kalendář, Fotografická interpretace architektury, Dokumentární fotografie a fikce, Autoportrét, Počítačová úprava fotografie, Pokročilé techniky v DTP, Současná fotografie V, Přehled dějin filmu, Fotografická dílná II, Tvůrčí dílna, Fotografický plenér, Fotografická exkurze, Fotografický projekt.

Doktorské studium na ITF

doktorský studijní programu FILMOVÉ, TELEVIZNÍ A FOTOGRAFICKÉ UMĚNÍ A NOVÁ MÉDIA, obor TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

Adresa pracoviště zabezpečující studium: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Bezručovo nám. 13 746 01 Opava Tel: 553 684 385 Fax: 553 684 389 E-mail: ivana.mikolasova@ fpf.slu.cz

Podmínky přijetí:

 • státní magisterská zkouška z tvůrčí fotografie
 • státní magisterská zkouška z dějin fotografie
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky
 • znalost běžné i odborné angličtiny

Požadavky na přijetí

 • písemná práce z oblasti dějin a teorie fotografie
 • praktická práce z oblasti tvůrčí fotografie
 • dobrá orientace v dějinách a teorii fotografie, v dějinách a teorii výtvarného umění všeobecý kulturně-společenský přehled
 • projekt doktorského studia, který obsahuje téma disertační práce, základní seznam literatury a metodologická východiska

Přijímací řízení před přijímací komisí, jejímiž členy jsou zpravidla členové oborové rady, proběhne formou pohovoru nad předkládaným projektem doktorského studia a formlou ústní zkoušky z dějin a teorie fotografie a všeobecného kulturního přehledu. O přijetí rozhodne děkan na základě doporučení přijímací komise.

Adresa pro zaslání přihlášky: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Oddělení pro vědu a zahraniční styky Eva Jakubcová Bezručovo nám. 13 746 01 Opava Tel.: +420 553 684 252 Fax: +420 553 684 258 E-mail: eva.jakubcova (at) fpf.slu.cz

Organizace studia:

Doktorské studium oboru Tvůrčí fotografie je koncipováno jako přísně výběrové. Výuka probíhá formou řízeného individuálního studia, vědeckého bádání a samostatné fotografické tvorby. Důraz se klade na časté konzultace doktoranda se školitelem a s dalšími pedagogy a odborníky z praxe, na semináře v úzkém kruhu dalších studentů, na samostatnou fotografickou tvorbu, na účast na vybraných přednáškách na SU i jiných pracovištích, na zahraniční stáže, na občasné vedení seminářů pro studenty, na vypracování dílčích seminárních prací a několika veřejných přednášek, na kurátorsku přípravu výstav. Celé studium směřuje k závěrečné praktické a teoretické disertační práci. Každému přijatém studentovi je přidělen školitel z řad profesorů a docentů ITF nebo jiné vysokoškolské katedry, ústavu či ateliéru se specializovanou výukou fotografie a dějin a teorie fotografie, výjimečně z řad všeobecně respektovaných odborníků či z řad dalších pedagogů ITF, kteří mají potřebné předpoklady k takové činnosti.

Individuální studijní plán: Školitel sestaví ve spolupráci s přijatým doktorandem jeho individální studijní plán, který předloží ke schválení oborové radě, metodologicky povede doktoranda při disertačí práci a doporučí další konzultanty, zadá doktorandovi téma jeho veřejných přednášek, každoročně ohodnotí průběh doktorandova studia ve zprávě, kterou předkládá předsedovi oborové rady a studijnímu oddělení.

Doba studia: Standardní doba studia je tři roky, maximálně možná doba je sedm let (počítá se doba od zápisu do obhajoby disertační práce). Během studia bude možno po schválení školitelem jednou požádat o rozložení ročníku. V odůvodněných případech může děkan po doporučení školitele povolit přerušení studia nejdéle na 4 semestry. Doba přerušení se nepočítá do délky studia.

Počet přijímaných studentů: Počítá se s přijetím 2 – 4 studentů výhradně v kombinované formě studia.

Seznam povinných předmětů:

 1. dvě oborové zkoušky a dvě seminární práce z dějin a teorie fotografie o rozsahu nejméně 15 stran. Jejich konkrétní téma si zvolí doktorand po dohodě se školitelem,
 2. zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění,
 3. zkouška a písemná práce z filozofie, psychologie nebo sociologie,
 4. zkoušky z angličtiny a z dalšího cizího jazyka,
 5. veřejná výstava vlastní fotografické tvorby včetně kurátorské práce, přípravy pozvánky a tiskových materiálů apod.
 6. veřejná přednáška na téma souvíisející s disertační prací.

Po celou dobu studia se doktorand věnuje přípravě praktické a teoretické části disertační práce. Doktorandovi mohou být školitelemurčeny a oborovou radu schváleny další povinnosti (např. podíl na výuce, účast na tvůrčí dílně, fotografickém projektu nebo odborném sympoziu), které mohou obohatit jeho doktorské studium.

Fakultativní předměty: Po dohodě se školitelem a se souhlasem oborové rady může doktorand do svého individuálního plánu zahrnout i další fakultativní předměty. Profil absolventa: Absolventi doktorského studijního programu by měli získat hluboké znalosti v dějinách, současném stavu, teorii a kritice fotografie i široký kulturně-historický rozhled, měli by být dobře připraveni na odborné bádání v oblasti historie fotografie a na fundované zpracování získaných materiálů, měli by ovládat moderní pedagogickou metodologii, aby své znalosti mohli účinně předávat při výuce na různých typech škol. Měli by být schopni o fotografii odborně psát i přednášek, měli by znát zásady kurátorské a archivní práce, měli by být schopni plynně komunikovat a číst odbornou literaturu nejméně ve dvou světových jazycích (znalost angličtiny je přitom povinná), měli by dokonale ovládat klasickou fotografickou techniku i nejnovější digitální technologie stejně jako možnosti počítačových úprav fotografií či způsoby tisku. Se svou kvalifikací by se měli uplatňovat jeko odborně dokonale připravení profesionální fotografové, jako pedagogové vysokých a středních fotografických škol, kurátoři muzejních a galerijních fotografických sbírek, redaktoři fotografických a výtvarných časopisů, odborní publicisté.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce: Podmínkou k přistoupení ke státní doktorské zkušce je splnění všech povinností z individuálnío studijního plánu a odevzdání praktické i teoretické disertační práce. Prakticku část disertační práce zpravidla tvoří výstavní soubor o nejméně 10 fotografiích, doktorand však může po dohodě se školitelem a po schválení oborovou komisí předložit praktickou disertační práci i v jiné formě (např. makety knihy nebo audiovizuálního programu akcentujícího fotografii). Teoretická disertační práce má shrnout výsledky doktorandova dosavadního výzkumu zpracovávaného tématu a má dokumentovat jeho odborné znalosti i formulační schopnosti. Nemá to být jen kompilace dosavadní literatury, ale má obsahovat původní poznatky, které obohacují dosavadní stav znalostí o dané problematice. Samotné obhajobě předchází veřejná přednáška, seznamující s obsahem nebo částí obsahu disertační práce a s fotografickou tvorbou doktoranda, a veřejně přístupná zukouška z dějin a teorie fotografie, jejíž úspěšné složení je podmínku přistoupení k obhajobě oboru částí disertační práce. i ta proběhne veřejně. Doktorand během ní má reagovat na posudky školitele a určených dvou oponentů i na následnou rozpravu. Členy nejméně pětičlenné zkušební komise jmenuje děkan, zpravidla v ní zasedá předseda oborové rady, školitel a alespoň jeden pedagog z jiné vysoké školy. Obhajobu disertační práce lze opakovat pouze jednou.

Seznam členů oborové rady: Interní Prof. PhDr. Vladimír Birgus Doc. Mgr. Jindřich Štreit doc. MgA. Pavel Mára doc. Mgr. Václav Podestát

Externí Prof. Mgr. Pavel Dias, Filmová a televizní fakulta AMU Praha Prof. Mgr. Miloha Havránková, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (Slovensko) Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc., Vysoká škola múzických umění, Bratislava (Slovensko) Doc.ak. mal. Otakar Karlas, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha Prof. PhDr. Stanislav Ulver, Filmová a televizní fakulta AMU Praha Prof: Mgr. Miroslav Vojtěchovský, Fakulta užitého umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Prof. Stefan Wojnecki, Akademie výtvarných umění, Poznaň (Polsko)

Seznam školitelů:

Prof. PhDr. Vladimír Birgus, ITF FPF SU Doc. Mgr. Jindřich Štreit, ITF FPF SU Prof. MgA. Milota Havránková, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (Slovensko) Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc., Vysoká škola múzických umění, Bratislava (Slovensko) Prof. Stefan Wojnecki, Akademie výtvarných umění, Poznaň (Polsko)

Podrobnější informace: www.fpf.slu.cz – Doktorské studium

ZPŮSOB STUDIA:

Do každého praktického cvičení student zpravidla zpracuje 4 skupiny úkolů. Práce se zasílají pedagogům příslušných předmětů, kteří je písemně podrobně zhodnotí a na náhledových zvětšeninách vyznačí případné chyby. Na závěr 1., 2. a 4. ročníku studenti předkládají klauzurní výstavní soubory volné tvorby.

Na závěr studia probíhají obhajoby praktických a teoretických bakalářských a magisterských prací a státní zkoušky z dějin a teorie fotografie.

ORGANIZACE STUDIA:

Třídenní konzultace probíhají v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Noclehy zajišťuje Institut tvůrčí fotografie v místě konzultací, většinou v rekreačním středisku na Horní Bečvě v Beskydách, náklady na nocležné a stravu si hradí studenti sami. Na konzultacích probíhají přednášky, rozbory cvičení, semináře, besedy s fotografy a teoretiky, improvizované výstavy a projekce, písemné testy i ústní zkoušky. Na úvodní konzultaci obdrží všichni studenti sylaby se zadáním a vysvětlením všech úkolů. Pro většinu předmětů jsou nebo v dohledné době budou vydána samostatná skripta. Studentům je v Opavě k dispozici kvalitně vybavený ateliér, fotokomora, knihovna a počítačové pracoviště DTP. Institut tvůrčí fotografie také organizuje specializované několikadenní tvůrčí dílny, fotografické plenéry a dlouhodobější fotografické projekty (například dokumentární projekty Lidé Hlučínska 90. let 20. století, Zlín a jeho lidé, v současnosti Opava na prahu nového tisíciletí) a exkurze.

VĚDECKÉ A UMĚLECKÉ AKTIVITY:

Mezi pedagogy ITF je několik historiků a teoretiků fotografie a fotografických kurátorů, proto ITF vyvíjí bohatou publikační a výstavní činnost. Organizuje fotografické výstavy především v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě a Galerii Opera v Ostravě, v nichž představuje díla klasiků české fotografie, předních současných světových a českých fotografů i studentů ITF FPF SU a dalších fotografických škol. K většině těchto expozic vydává malé katalogy. Kromě toho pravidelně představuje práce svých studentů a absolventů na řadě výstav v České republice a v zahraničí. Hlavním výzkumným úkolem ITF FPF SU je zpracování dějin české fotografie, k nimž pedagogové ITF přispěli řadou publikací a katalogů (např. Česká fotografie 20. století – průvodce, Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Česká fotografie 90. let, Fotografie v českých zemích 1839–1999, Akt v české fotografii, Hořká léta – Evropa 1939–1947 očima českých fotografů, Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let, Surrealistické incidence, Čítanka z teorie fotografie, Teoretické práce české fotografické avantgardy František Drtikol, Jaroslav Rössler, Vilém Reichmann, Česká fotografie 20. století aj.). Někteří z nich se také podíleli na přípravě encyklopedických děl Contemporary Photographers, Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění aj. Pedagogové a studenti se často zúčastňují různých zahraničních sympozií, konferencí a plenérů a pořádají výstavy v zahraničních muzeích a galeriích. Mnohé studentské seminární a diplomové teoretické práce bývají publikovány na internetových stránkách ITF FPF SU www.itf.cz a v internetovém časopisu www.photorevue.com.

Profil absolventa

Absolventi by měli nalézt uplatnění především jako profesionální fotografové ve svobodném povolání, kteří jsou kvalitně připraveni na zvládnutí úkolů ze všech hlavních oblastí fotografie. Jiní absolventi, kteří dají přednost zaměstnaneckému poměru, naleznou řadu možností, například v rozličných fotografických studiích a agenturách, reklamních a propagačních odděleních různých firem nebo ve fotografických odděleních větších muzeí, galerií, výzkumných ústavů, vysokých škol, nakladatelství atd. Pro absolventy dokumentární a fotožurnalistické orientace se nabízí uplatnění především v denících a časopisech, ale i v televizi apod.

Další možnosti jsou v dosud velmi slabě obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazových redaktorů, kurátorů fotografických sbírek, galerijních a muzejních pracovníků nebo pedagogů různých typů fotografických škol, včetně soukromých, na nichž dosud nezřídka vyučují lidé bez odpovídající kvalifikace. Dosavadní zkušenosti s uplatněním absolventů studia na Institutu tvůrčí fotografie svědčí o tom, že kvalifikovaných fotografů je stále ještě v mnoha oblastech nedostatek a je o ně velký zájem.

Podmínky přijímání studentů

Bakalářské studium

Přijímací řízení TZ: soubor fotografií ve formátu maximálně 30×40 cm (15 fotografií jako volný výstavní soubor, 3–5 ks fotografických ilustrací a 1 ks stylizovaný autoportrét) dle specifikace na webových stránkách Institutu tvůrčí fotografie (www.itf.cz), reprodukce všech fotografií na DVD, index všech fotografií (tisk A3) PZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Písemný test se skládá z dějin fotografie, dějin výtvarného umění, techniky fotografie a dalších uměleckých oborů a všeobecných znalostí.
ÚZ: dějiny fotografie, technika fotografie, dějiny výtvarného umění a všeobecné znalosti.

Navazující magisterské studium

Do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi bakalářského studia oboru fotografie na základě předložených praktických a teoretických prací, které svým rozsahem a kvalitou odpovídají bakalářským diplomovým pracím z oboru Tvůrčí fotografie na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Přijímací zkoušky probíhají jednou za dva roky.

Doktorské studium

Tříleté doktorské studium oboru Tvůrčí fotografie je koncipováno jako přísně výběrové. K podmínkám přijetí patří: státní magisterská zkouška z tvůrčí fotografie, státní magisterská zkouška z dějin fotografie, úspěšné vykonání přijímací zkoušky, znalost běžné i odborné angličtiny. Dále jsou vyžadovány následující požadavky k přijetí: písemná práce z oblasti dějin a teorie fotografie, praktická práce z oblasti tvůrčí fotografie, dobrá orientace v dějinách a teorii fotografie, v dějinách a teorii výtvarného umění všeobecný kulturně-společenský přehled, projekt doktorského studia, který obsahuje téma disertační práce, základní seznam literatury a metodologická východiska. Přijímací řízení před přijímací komisí, jejímiž členy jsou zpravidla členové oborové rady, proběhne formou pohovoru nad předkládaným projektem doktorského studia a formou ústní zkoušky z dějin a teorie fotografie a všeobecného kulturního přehledu. O přijetí rozhodne děkan na základě doporučení přijímací komise.

Důležité termíny a poplatky

Bakalářské studium 530 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise

Bakalářské studium 450 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč si podal přihlášku elektronicky

Bakalářské studium 250 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém byly přijímací zkoušky zrušeny na základě rozhodnutí rektora

Bakalářské studium 250 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy konané v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO

Navazující magisterské studium 530 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise

Navazující magisterské studium 450 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč si podal přihlášku elektronicky

Navazující magisterské studium 250 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém byly přijímací zkoušky zrušeny na základě rozhodnutí rektora

Doktorské studium 530 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise

Doktorské studium 450 Kč – za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč si podal přihlášku elektronicky

Do 28. 2. 2014

Název banky: ČSOB Ostrava Účet: 8010–0309706853/0300 Konstantní symbol: 558 – platba převodem, 179 – poštovní poukázkou Variabilní symbol pro složenku: 0175000114 Variabilní symbol pro banku: 0175000114 Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce:

IBAN: CZ5103000080100309706853 SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Elektronická přihláška: https://stag.slu.cz/…c/eprihlaska

tiskni, přečteno 55064x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení