odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.

Funkce: zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie, pedagog
Vyučuje: Dějiny výtvarného umění I-II, Základy sociologie I-II, Psychologie umění I-II, Přehled dějin filmu
E-mail: jiri.sio@post.cz
Telefon: 776 185 199, ITF 553 684 384
Adresa: Hlavní 130 747 06 Opava 6

odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., zástupce vedoucího ITF Narozen: 31. 3. 1954 v Opavě Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Výuka v BcA. studiu: Dějiny výtvarného umění I Dějiny výtvarného umění II Základy sociologie Psychologie umění I

Výuka v MgA studiu: Psychologie umění II, Dějiny filmu

Absolvovaná VŠ: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor andragogika (1992) FF UP v Olomouci – doktorandské studium ukončeno v roce 2006, titul Ph.D.

Praxe: Odborný asistent s vědeckou hodností, zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1992 – dosud)

CV: Narozen 31. 3. 1954 v Opavě. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Opavě (1974), čtyři roky studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, v roce 1982 ukončil pomaturitní studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm. V letech 1987–92 absolvoval externí studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.) V letech 2001 – 2006 studoval v doktorandském programu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2004 absolvoval měsíční stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Přednáší na českých univerzitách, ale zároveň hostuje na univerzitách v Poznani, Katovicích, Krakově, Vratislavi. Je zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1993 vyučuje základy sociologie a psychologie umění na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, od roku 1995 i dějiny výtvarného umění a dějiny filmu, pro Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU přednáší sociologii kultury, animaci kultury. Externě vyučuje vizuální sociologii na Palackého univerzitě v Olomouci na katedře divadelních, filmových a mediálních studií a přednáší na UTB ve Zlíně. Realizoval pedagogické mobility v rámci projektu Erasmus na Institutu Kulturologie univerzity ve Vratislavi (2009 – 2011), na univerzitách v Bánské Bystrici, v Košicích. Odborná spolupráce s Institutem kulturologie na Vratislavské univerzitě v Polsku na projektu Místa paměti (spolupracují Instituty kulturologie ve Vratislavi, Lvově a ITF v Opavě) od roku 2010. Přednášky v zahraničí v roce 2012 Současné subkultury jako formy hledání nové identity. Mezinárodní konference Future in culture. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroclawskiego, listopad 2012, Opavská škola fotografie. Přednáška v rámci mezinárodního fotografického festivalu Tiff Wroclaw, 2012, Křehké zboží / Delikatne dobra / Fragile goods. Tiff festival: Proces w konstrukcji. Dernisáž. Wroclaw, 2012.

Je řešitelem a spoluřešitelem řady grantů v rámci FRVŠ, IGS, projektů Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opavy. Je koordinátorem Pilotního projektu hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012. Je členem Akademických senátů FPF a senátu SU, je členem mediální rady České televize Ostrava, je předsedou občanského sdružení Společnosti přátel muzea Hlučínska, je předsedou Umělecké rady Domu umění v Opavě, je členem komise festivalu Bezručova Opava, podílí se na dramaturgii multižánrového festivalu Další břehy a Domu umění v Opavě. Člen řady dalších kulturních nadací a občanských sdružení. V letech 2006 – 2009 byl spoludramaturgem Jazzového klubu v Opavě. V letech 1995–2003 byl vedoucím a spoludramaturgem Univerzitního klubu SU v Opavě, kde připravil a realizoval přes 890 pořadů, přednášek a výstav. Po mnoho let vedl Filmový klub v Opavě, spoluorganizoval a moderoval národní soutěže audiovizuální tvorby Diafon v Opavě. Od roku 1990 organizuje v Opavě mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět“. Člen poroty Trienále architektury, Krakov 2009. Od roku 2007je předseda poroty mezinárodní fotografické soutěže v Rybniku (Polsko) se zaměřením na industriální fotografii FOTOPEIN. Od roku 2010 dramaturg „Klubu dokumentárního filmu OKO při Obecním domě v Opavě“.

Autor několika sbírek poezie (např. Jednou, Praha 1987). Je režisérem a dramaturgem Gerontologického divadelního souboru (od roku 1996) a hudebního tělesa Děsně fajn (od roku 1982), je spoluautorem několika realizovaných divadelních her a scénářů (např. Pobřežní hlídka, Kam zmizel John Plymouth?, Čikita a Pepito, cca 250 repríz).

Prakticky i teoreticky se zabývá výtvarným uměním. Ve své výtvarné tvorbě se orientuje na strukturální grafiku, kterou představil na autorských i skupinových výstavách. Ilustroval několik knih – např. Eva Syřišťová: Skupinová psychoterapie psychóz (Praha 1989), Anastáz Opasek: Z té dálky (Mnichov 1990), Eva Syřišťová: Puklý čas (Brno 1991), Eva Syřištová: Člověk v kritických životních situacích (Praha 1994), Paul Celan: Domov v bezdomoví (Praha 1994). S Martinem Klimešem se podílel na dramaturgii Domu umění v Opavě, pro který organizačně připravil mnoho výstav a festival současného avantgardního a experimentálního umění Pohyb – zvuk – prostor. Připravuje scénáře výstav, vzdělávacích, kulturních pořadů a externě spolupracuje s televizí a rozhlasem. Spolupracuje s Českou televizí Ostrava (52 scénářů pro hudební pořady, publicistika, dokumenty, Ta naše povaha česká, Babylon, Kultura.cz aj) Scénáristicky a redakčně se podílel na hodinovém dokumentu „Jindra ze Sovince“ o Jindřichu Štreitovi na hodinovém dokumentu o festivalu vysokých uměleckých škol „Zlomvaz“, je spoluautorem námětu k hodinovému dokumentu ČT „Sloužili u Wehrmachtu“. Sám rovněž fotografuje, vytvořil soubor Sakrální architektura na Hlučínsku, pracuje na souboru Skrytá poetika města aj. Jako organizátor, sociolog i jako fotograf se podílel na projektech Lidé Hlučínska 90. let 20. století a Zlín a jeho lidé, Opava na prahu nového tisíciletí. V roce 2004 byl oceněn medailí C. Lelka za kulturní přínos na Hlučínsku, v roce 2007 cena Petra Bezruče statutárního města Opavy za dlouholetý kulturní přínos městu, v roce 2010 obdržel Stříbrnou medaili Slezské univerzity v Opavě.

Monografie

SIOSTRZONEK, Jiří. Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3

SIOSTRZONEK, Jiří. Jaroslav Charfreitág -Cesta do Nového světa 1902–1903. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3.

SIOSTRZONEK, J. Jan Langer: Století Češi. OKO, Opava 2013. ISBN 978–80–905396–0–0.

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 2004–2012

SIOSTRZONEK, Jiří.( ed.): Fotografie a sociologie. Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978–80–7248–656–4.

SIOSTRZONEK, Jiří. Animace kultury (polské inspirace). Monografie. ITF SU v Opavě 2008, 104 s. ISBN 978–80–7248.

Stati ve sbornících (výběr):

SIOSTRZONEK, Jiří. Umění jako návod k proměně vnímání. In.: Prace kulturoznawcze XIV/2. Natura w granicach kultury. WUW Wroclaw, 2012, s. 13 –23. ISSN 0239–6661.

SIOSTRZONEK, Jiří. Hledání identity českého člověka v dokumentární fotografii v 80. a 90. letech dvacátého století. Co je české, to je hezké. Sborník esejů na téma české identity v umění a v kreativních a kulturních průmyslech. Institut umění – Divadelní ústav v Praze, Praha 2012, s. 176 –198. ISBN 978–80–7008–289–8.

SIOSTRZONEK, Jiří. Fotograficzna i socjologiczna interpretacj a krajobrazu. In.: Kultura jako kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. Wroclaw, 2011. s. 253 – 263. ISBN 978–83–229–3240–7.

SIOSTRZONEK, Jiří. K čemu slouží fotografům (nejen) sociologická znalost. ed.Siostrzonek, J.: In: Fotografie a sociologie. Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 37 –79. ISBN 978–80–7248–656–4.

SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografovanie jako sposób umozliwiania poetyckej egzystencji oraz przekazywania wartości. In: Spoleczne dysursy sztuki fotografii. ASP Poznan, Poznan 2010. s. 77–87. ISBN 978–83–88400–50–6

SIOSTRZONEK, Jiří. Animační metody při výuce společenských věd a umění v rámci celoživotního vzdělávání. In. Sborník Animácia euroobčaianstva v miestnej kulture v SR. NOC, Bratislava 2008. 1–37s., ISBN 978–80–7121–301–7.

SIOSTRZONEK, Jiří. Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti. Przemiany indiwidualnych wartości czlowika jako przeslanka zmian zachodzacych w spoleczeństwie. In.: Sborník Wolność, Równość… Sztuka! Galerie Szara v Těšíně. s. 14–32, ISBN 83–923036–1-X.

SIOSTRZONEK, Jiří. Příspěvek k animaci kultury. In: Nové impulzy – rozvoj místní kultury. Sborník Národné osvetové centrum, Bratislava 2006, s.121–142. ISBN 80–7121–269–5.

SIOSTRZONEK, Jiří. Nauczanie socjologii w Instytucie Twórczej Fotografii / Výuka sociologie na Institutu tvůrčí fotografie. In: Fotografie dokumentalna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Galerie Szara, Czieszyn, Slezská univerzita, Opava 2005, s. 39–59. ISBN 83–923036–0–1.

Texty v katalozích (výběr):

Dream Factory Ostrava – 4. ročník divadelního festivalu. (text Tomáš Suchánek, Jiří Siostrzonek), OVArt,o.s. Ostrava 2012. Fojtík, L.: Laciní fórové. Vlastní tisk. 2011. Vebr, I.: Transformace. MSK, Krajský úřad, Opava 2010. ISBN 978–80–254–8810–2. Evžen Sobek: Life in Blue. Brno, 2008. ISBN 978–80–254–1471–2. Dvě města – dvě university. Dwa miasta- dwa uniwersytety. Galerie Magna, Ostrava, 2005. ISBN 80–7248–323–4. Spolupráce na filmových profilech fotografů pro Českou televizi (náměty, scénáře, redaktorská práce): Jindra ze Sovince, 1997, 70 min. (n., s., rp.), Dita Pepe, 2007, 10 min. (rp.), Evžen Sobek, 2007, 6 min. (rp.) Jitka Horázná, 2008, 6 min. (n., rp.), Imrich Veber, 2010, 6 min., (n.,s.), Milan Borovička, 2011, 6 min, (n., rp.), Arkadiusz Gola, 2011, 6 min. (n.,s., rp.), Jaroslav Charfreitág, 2012 (n,s,r), Gustav Ulrich, 2012 (n,s,r).

Autorské výstavy:

Kapličky na Hlučínsku. Zámek, Kravaře, 2004, Zámecké centrum, Hlučín, 2004 Vnitřní krajiny (strukturální grafika). Galerie fotoklubu Art, Frýdek-Místek, 2004, Drobná sakrální architektura. Klášter cisterciáků, Rudy, Polsko, 2006, Sakrální architektura na Hlučínsku. Galerie městského úřadu, Rajecké Teplice, 2006, Opava jinak, součást Multižánrového festivalu Bezručova Opava, Dům umění, Opava, 2008 Účast na skupinových výstavách (výběr): Padesátníci. Kabinet fotografie Domu umění, Opava, 2004 Krajiny vnější a vnitřní. Divadlo hudby, Olomouc, 2005, Krajina mezi psem a vlkem. Konvikt. Palackého univerzita v Olomouci. 3. cena ve fotografické soutěži, 2006

Kurátorská příprava výstav:

V letech 1993 – 2012 organizuje a spoluorganizuje 210 výtvarných a fotografických výstav včetně zahajování v českých galeriích i zahraničí, 80 happeningů a experimentálních kulturních akcí. Od roku 1993 prezentace prací studentů ITF na Mezinárodních fotografických festivalech v Lodži, Varšavě, Krakově, Katovicích, Bratislavě atd. Spolupracuje na přípravě a realizaci výstav, pravidelně uvádí vernisáže v Domě umění v Opavě v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a v Kabinetu fotografie v Domě umění v Opavě např.: Petr Velkoborský: Chvála neostrosti – Zastavení 70.- Galerie Opera, Ostrava, 2008, Kabinet fotografie při Domě umění, Opava, 2008 (s Václavem Podestátem), Jiří Zykmund: Centrální šatna. Kabinet fotografie při Domě umění, Opava, 2008 , Bazar Art. Dům umění v Opavě, Opava 2006. Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. (Výběr fotografií Vladimír Birgus, Tomáš Pospěch), Dům umění v Opavě, 2008 Diplomové práce ITF, Národní divadlo Moravskoslezské, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava. Tereza Vlčková, Jaroslav Kocián. Kabinet fotografie při Domě umění, Opava, 2008. Arek Gola – Hraniční stavy, Galerie Gottfrei Opava, 2011, Jaroslav Charfreitág. Cesta do Nového světa 1902 – 1903. Muzeum Bruntál 2012 (společně s Jindřichem Štreitem), Arek Gola. Lidé z uhlí. Muzeum Hlučínska, Hlučín, 2012, Gustav Ulrich. Altvaterland. Dům umění Opavě, Opava 2012.Jaroslav Charfreitág. Trip to the „New World“ 1902 – 1903. Americké centrum, Praha 2012, Jindřich Štreit. Vítkovice, Slezské muzeum, Opava, květen 2012 (společně s Jindřichem Štreitem).

Organizace festivalů a multimediálních projektů (výběr):

2004– 2006 Etnojazz – mezinárodní multikulturní festival, v letech 2002 – 2012 Jeden svět – festival dokumentárních filmů, v letech 2002 – 2007 Pohyb- zvuk – prostor – festival alternativní tvorby, v letech 2003 – 2006 Večerní Jařabiny (12 pořadů – setkání prof. Josefa Jařaba s osobnostmi) 2002 – 2011 Bezručova Opava – spolupráce na dramaturgii festivalu 2002 – 2011 Další břehy – spolupráce na dramaturgii a realizaci pořadů. Divadelní festival Inventura – viděno jinak. Vedení a organizace fotograficko-sociologického workshopů Košice 2009, Katovice 2010 aj., Ve spolupráci s institucí Nová síť Praha, Divadelní festival– viděno jinak. Praha, únor 2011, workshopu v Hradci Králové, červen 2011. Vesnice ve fotografii. Přednáška na konferenci Vizuální studia – věda, umění, instituce. Fakulta sociálních studií MU Brno, duben 2012, Lektor a organizátor workshopu Dream Factory Ostrava – 4. ročník divadelního festivalu. Ostrava 2012, Konference registru uměleckých výstupů (RUV). FA ČVUT v Praze, květen 2012, Ostravská atmosféra. Moderátor sympozia s vědci AV ČR, pedagogy OU Ostrava, TU Liberec, VŠB Ostrava, UK Praha), Indiánské subkultury. Přednáška na Multižánrovém festivalu Další břehy Opava, duben 2012, Jan Švankmajer – výtvarník, filmař. Přednáška na Multižánrovém festivalu Bezručova Opava Opava, září 2012, Fenomén hip hopu v českém kulturním kontextu. Přednáška na Multižánrovém festivalu Bezručova Opava, Art klub Opava, září 2012. (ve spolupráci s Derekem Hardem). Art klub, Opava, září 2012, Magie a rituály ve výtvarném umění. Přednáška na Multižánrovém festivalu Bezručova Opava Opava, Art klub, září 2012, Tenkrát na Balkáně. Beseda s tvůrci dokumentárního filmu. Art klub Opava, únor 2012.

Anotace nejvýznamnějších prací:

SIOSTRZONEK, Jiří. Umění jako návod k proměně vnímání. In.: Prace kulturoznawcze XIV/2. Natura w granicach kultury. WUW Wroclaw, 2012, s. 13 –23. ISSN 0239–6661.

SIOSTRZONEK, Jiří. Hledání identity českého člověka v dokumentární fotografii v 80. a 90. letech dvacátého století. Co je české, to je hezké. Sborník esejů na téma české identity v umění a v kreativních a kulturních průmyslech. Institut umění – Divadelní ústav v Praze, Praha 2012, s. 176 –198. ISBN 978–80–7008–289–8.

SIOSTRZONEK, Jiří..: Fotograficzna i socjologiczna interpretacja krajobrazu. In.: Kultura jako kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. Wroclaw, 2011. s. 253 – 263. ISBN 978–83–229–3240.

SIOSTRZONEK, Jiří. ed.: Fotografie a sociologie. Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978–80–7248–656–4. Anotace: Sborník textů z mezinárodní konference „Fotografie a sociologie“. Slezská univerzita v Opavě, září 2010.

SIOSTRZONEK, Jiří. Poetika města. Anotace: Fotografický časosběrný projekt od roku 1999 do současnosti o proměnách měst, geniu loci měst, poetice městských prostor.

SIOSTRZONEK, Jiří. Animace kultury (polské inspirace). Monografie. ITF SU v Opavě 2008, 104 s. ISBN 978–80–7248.

Anotace: Zkušenosti s aplikací animačních metod v kulturní animaci, pastorační animaci, v rekreologii, společenské animaci, galerijní animaci a v animaci veřejného prostoru jsou poměrně dobře známé. Metodu animace lze také úspěšně uplatnit v širokém spektru celoživotního vzdělávání v humanitních vědách a umění. Animací myšlenkového tvoření s odkazem na individuální intelektuální dovednosti, vědomosti s důrazem na prožitkovou stránku kultivačního procesu vzniká inspirativní prostředí, které motivuje studenty k permanentnímu sebevzělávání a světatvorbě. Vědomosti a prožitky tak získávají novou kvalitu a stávají se organickou součástí personálního světa. Pro konkrétní ilustraci autor uvádí v předkládaném textu možnosti animace filozofického myšlení v kontextu s uměním a přírodou.

SIOSTRZONEK, Jiří. Uvedení polského modelu animace kultury do andragogické diskuze. Dizertační práce na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. 2006. Anotace: Práce uvádí polský model animace kultury do českého andragogického kontextu. Text analyzuje současný stav specializace kulturní andragogiky v rámci integrální andragogiky na českých univerzitách, upřesňuje cíle, obsah a metody polské animace kultury. Text se věnuje současným tendencím při utvářením kurikula kulturní andragogiky a v závěru práce jsou tyto poznatky, přístupy a modely syntetizovány. Práce vychází z dlouholetých československých tradic kulturního vzdělávání dospělých, opírá se o bratislavský model kulturně-osvětové andragogiky, systematizuje současný stav kulturní andragogiky a přináší vize o jejich propojení s fungujícím modelem animace kultury v akčním poli kulturní andragogiky. Komparativní charakter práce umožňuje konfrontovat poslání a smysl kulturní andragogiky jako studijního oboru a vědy v širším společenském, kulturologickém a filozofickém kontextu.

SIOSTRZONEK, Jiří. Nauczanie socjologii w Instytucie Twórczej Fotografii (Výuka sociologie na Institutu tvůrčí fotografie). In: Fotografie dokumentalna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Galerie Szara, Czieszyn, Slezská univerzita, Opava 2005, s. 39–59. ISBN 83–923036–0–1.Anotace: Text je věnován problematice sociologie (v širším kontextu sociálních věd) a fotografie. Zaměřuje se na praktické využití vizuální sociologie pro fotografy v jednotlivých žánrech (krajinářská fotogafie, sociální dokument, architektura atd.). Práce věnuje pozornost sociologii všedního dne se zaměřením na obrazovou dokumentaci rituálů, zvyků, módy, volného času, práce, sakrálního života, zábavy, sportu atd. Text pracuje s přesahy k jiným vědním disciplínám v rámci hermeneutické analýzy jazyka obrazu (kulturní antropologie, sociální psychologie, etnologie, kulturologie atd.).

SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografický projekt Drobná sakrální architektura a funerální plastika na Hlučínsku. Výstupem dokumentace jsou výstavy, přednášky a teoretické texty o vývoji kulturní krajiny.Anotace: Cílem projektu je dokumentace drobné sakrální architektury a funerální plastiky v lokalitě Hlučínska. Fotografie inventarizují současný stav kulturní krajiny a jsou dokladem o vztahu současné populace k památkám předchozích generací. V komparaci s archivními dobovými snímky, kresbami stejné krajiny můžeme sledovat proměny v širším sociálním, politickém, ekonomickém, náboženském kontextu. Archiv fotografií dále slouží k výstavám, ilustracím publikací, výuce historie atd. Digitalizované fotografie slouží zároveň jako výukový materiál na ITF v rámci předmětu sociologie a fotografie.

Strukturální a aktivní grafika. Anotace:

Od roku 1980 do současnosti se zabývá autor novými postupy ve strukturální a aktivní grafice. Kromě řady individuálních výstav a kolektivních prezentací ilustroval několik vlastních sbírek a textů jiných autorů ( Anastáz Opasek. Iva Mrázková) V 80. letech byly práce oceněny v rámci bienále grafiky v Brně a Liberci. Výtvarná činnost vyústila ve spolupráci s Prof. PhDr. Evou Syřišťovou z FF Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu arteterapie a následné aplikace kasuistik pro učební texty studentů psychologie. Literatura o autorovi, citace (výběr): Kol.: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2002.

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1983

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1983

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1981

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1980

tiskni, přečteno 3745x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení