Doktorské studium

Absolventi doktorského studijního programu by měli získat hluboké znalosti v dějinách, současném stavu, teorii a kritice fotografie a široký kulturně-historický rozhled, měli by být dobře připraveni na odborné bádání v oblasti historie fotografie a na fundované zpracování získaných materiálů, měli by ovládat moderní pedagogickou metodologii, aby své znalosti mohli účinně předávat při výuce na různých typech škol, měli by být schopni o fotografii odborně psát i přednášek, měli by znát zásady kurátorské a archivní práce, měli by být schopni plynně komunikovat a číst odbornou literatutru nejméně ve dvou světových jazycích (znalost angličtiny je přitom povinná). Měli by dokonale ovládat klasickou fotografickou techniku i nejnovější digitální technologie, stejně tak možnosti počítačových úprav fotografií či způsob tisku. Se svou kvalifikací by se měli uplatňovat jako odborně dokonale připravení profesionální fotografové, jako pedagogové vysokých a středních fotografických škol, kurátoři muzejních a galerijních fotografických sbírek, redaktoři fotografických a výtvarných časopisů, odborní publicisté.

Organizace studia

Doktorské studium oboru Tvůrčí fotografie na ITF FPF SU je koncipováno přísně výběrové. Výuka probíhá formou řízeného individuálního studia, vědeckého bádání a samostatné fotografické tvorby. Důraz se klade na časté konzuáltace doktoranda se školitelem a s dalšími pedagogy a odborníky z praxe, na semináře v úzkém kruhu dalších studentů, na samostatnou fotograficou tvlrbu, na účast na vybraných přednáškácn na SU i jejiných pracovištích, na zahraniční stáže, na občasné vedení seminářů pro studenty ITF FPF SU, na vypracování dílčích seminárních prací a několika veřejných přednášek, na kurátorskou přípravu výstv. Celé studium směřuje k závěrečné praktické a teoretické disertační práci. Každému přijatému studentovi je přidělen školitel z řad profesorů a docentů ITF FPF SU nebo jiné vysokoškolské katedry, ústavu či ateliéru se specializovanou výukou fotografie a dějin a teorie fotografie, výjimečně z řad všeobecně respektovaných odborníků či z řad dalších pedagogů ITF FPF SU, kteří mají potřebné předpoklady k takové činnosti.

Individuální studijní plán

Školitel sestaví ve spolupráci s doktorandem jeho individální studijní plán, který předloží ke schválení oborové radě, metodologicky povede doktoranda při disertačí práci a doporučí další konzultanty. Zadá doktorandovi téma jeho veřejných přednášek, každoročně ohodnotí průběh doktorandova studia ve zprávě, kterou předkládá předsedovi oborové rady a studijnímu oddělení pro doktorská studia.

Doba studia

Standardní doba studia je tři roky, maximálně možná doba je sedm let (počítá se doba od zápisu do obhajoby disertační práce). Během studia bude možno po schválení školitelem jednou požádat o rozložení ročníku. V odůvodněných případech může děkan po doporučení školitele povolit přerušení studia nejdéle na 4 semestry. Doba přerušení se nepočítá do délky studia.

Seznam povinných předmětů

  1. dvě oborové zkoušky a dvě seminární práce z dějin a teorie fotografie o rozsahu nejméně 15 stran. Jejich konkrétní téma si zvolí doktorand po dohodě se školitelem,
  2. zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění,
  3. zkouška a písemná práce z filozofie, psychologie nebo sociologie,
  4. zkoušky z angličtiny a z dalšího cizího jazyka,
  5. veřejná výstava vlastní fotografické tvorby včetně kurátorské práce, přípravy pozvánky a tiskových materiálů apod.
  6. veřejná přednáška na téma související s disertační prací.

Po celou dobu studia se doktorand věnuje přípravě praktické a teoretické části disertační práce. Doktorandovi mohou být školitelemurčeny a oborovou radou schváleny další povinnosti (např. podíl na výuce, účast na tvůrčí dílně, fotografickém projektu nebo odborném sympoziu), které mohou obohatit jeho doktorské studium.

Fakultativní předměty

Po dohodě se školitelem a se souhlasem oborové rady může doktorand do svého individuálního plánu zahrnout i další fakultativní předměty.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Podmínkou k přistoupení ke státní doktorské zkoušce je splnění všech povinností z individuálnío studijního plánu a odevzdání praktické i teoretické disertační práce. Prakticku část disertační práce zpravidla tvoří výstavní soubor o nejméně 10 fotografiích, doktorand však může po dohodě se školitelem a po schválení oborovou radou předložit praktickou disertační práci i v jiné formě (např. makety knihy nebo audiovizuálního programu akcentujícího fotografii). Teoretická disertační práce má shrnout výsledky doktorandova dosavadního výzkumu zpracovávaného tématu a má dokumentovat jeho odborné znalosti i formulační schopnosti. Nemá to být jen kompilace dosavadní literatury, ale má obsahovat původní poznatky, které obohacují dosavadní stav znalostí o dané problematice.

Samotné obhajobě předchází veřejná přednáška, seznamující s obsahem nebo částí obsahu disertační práce a s fotografickou tvorbou doktoranda a veřejně přístupná zukouška z dějin a teorie fotografie, jejíž úspěšné složení je podmínku přistoupení k obhajobě oboru částí disertační práce. I ta proběhne veřejně. Doktorand během ní má reagovat na posudky školitele a určených dvou oponentů i na následnou rozpravu. Členy nejméně pětičlenné zkušební komise jmenuje děkan, zpravidla v ní zasedá předseda oborové rady, školitel a alespoň jeden pedagog z jiné vysoké školy. Obhajobu disertační práce lze opakovat pouze jednou.

tiskni, přečteno 2344x

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení