Interní výpůjční řád Knihovny Institutu tvůrčí fotografie FPF SU

1/ Knihovna je určena hlavně pro studenty a pedagogy ITF FPF SU, kteří jako jediní si mohou půjčovat absenčně na dobu 1 měsíce knihy a diplomové teoretické práce nezařazené do prezenčního fondu. Ostatní studenti a pedagogové Slezské univerzity si mohou knihy půjčovat výhradně k prezenčnímu studiu. Využití knihovního fondu pro další zájemce povoluje vedoucí ITF FPF SU pouze k prezenčnímu studiu. Prodloužení výpůjční doby je možné jen se souhlasem správce knihovny v případě, že si knihu nezarezervoval žádný další zájemce.

2/ Knihy a diplomové teoretické práce z prezenčního fondu, obsahujícího hlavně slovníky, encyklopedie, nejvýznamnější díla z historie fotografie a dějin umění, jež má knihovna v jediném exempláři, a první exempláře diplomových teoretických prací z ITF FPF SU, se zásadně půjčují jen k prezenčnímu studiu v čítárně knihovny.

3/ Odborné časopisy se absenčně půjčují na dobu nejvýše 1 měsíce výhradně pedagogům ITF FPF SU, všichni ostatní zájemci včetně studentů ITF je mohou studovat jen v čítárně. Dobu návštěvy knihovny a čítárny musí každý zájemce předem domluvit se správcem knihovny.

4/ Samostatný přístup do knihovny má výhradně vedoucí ITF, správce knihovny a sekretářka ITF, ostatní jen v jejich přítomnosti.

5/ Každou výpůjčku s uvedením jména toho, kdo si knihu, diplomovou práci a časopis půjčuje a data zaznamená správce knihovny do knihovního on-line katalogu i do knihy výpůjček. Půjčující tento záznam v knize potvrdí svým podpisem, kterým se zavazuje k dodržování Interního výpůjčního řádu Knihovny ITF a k dodržení termínu výpůjčky.

6/ Pokud není půjčená kniha či diplomová práce vrácena v termínu a půjčující si nedomluvil jeho prodloužení se správcem knihovny, je mu zaslána e-mailem či poštou upomínka. Když ani potom do týdne vypůjčenou publikaci osobně či v doporučené poštovní zásilce nevrátí, může být na základě rozhodnutí vedoucího ITF vyloučen z další možnosti používat knihovnu ITF. Při vrácení knih poštou je nutné zabezpečit takový obal, který zabrání jejich poškození během poštovní přepravy.

7/ Jakékoliv poškození či ztrátu knihu musí půjčující okamžitě hlásit správci knihovny ITF i vedoucí Ústřední knihovny FPF SU. Je také povinný do 2 měsíců dodat náhradní exemplář stejné knihy, v případě nemožnosti jeho získání svázanou kopii pořízenou z exempláře v majetku jiné knihovny.

V Opavě 15. 12. 2004

prof. PhDr. Vladimír Birgus
vedoucí ITF FPF SU

Lukáš Lamla
správce knihovny
obrance@centrum.cz
732-372936

 

Seznam knih z knihovny ITF

zde

  

Seznam časopisů z knihovny ITF

Zahraniční odborné časopisy

• American Photo /New York/
• Aperture /New York/
• Art and Auction /New York/
• Art in America /New York/
• Art on Paper /New York/
• Art News /New York/
• Black ? White Magazine /Arroyo Grande/
• Exit /Madrid/
• European Photography /Götingen/
• Eight /Londýn/
• Fotografia /Wrzesnia/
• Fotomagazin /Mnichov/
• Format /Wroclaw/
• Fototip /Bánská Bystrica/
• Imago /Bratislava/
• Camera Austria /Štýrský Hradec/
• Photonews /Hamburk/
• Photographers International /Taipei/
• Leica World /Mnichov/
• ZOOM /Milano/
• Zeszyty Fotograficzne /Poznaň/
• Pozytyw /Lodz/
• Biuletyn Fotograficzny /Krakow/

  
České odborné časopisy

• Foto – Video
• Ateliér
• Art and Antiques
• Fotograf
• DIGI
• Film a doba
• Filmový přehled
• Fotografie – Magazín
• Iluminace
• Umění
• Revolver Revue
• Revue Labyrint
• Umělec
• Analogon


Zahraniční archivní časopisy

• Fotografia /Varšava/
• See /Londýn/
• Creative Camera /Londýn/
• Amateur Fotografie /Baden Baden/
• Color Foto /Mnichov/
• Die Galerie /Vídeň/
• Portfolio /Moskva/
• Výtvarnictvo – fotografia – film /Bratislava/
• Paris Photo /Paříž/


České archivní časopisy

• Fotografický obzor
• Čs. fotografie
• Revue Fotografie