Studium

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU:

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, digitální fotografie, senzitometrie, exponometrie, technologie fotografie, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů.

Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů (nyní např. Opava na prahu nového tisíciletí). Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části diplomové práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie.

Absolventi tříletého, tzv. bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie.

Pro nejlepší absolventy je určeno následné dvouleté magisterské studium, které umožňuje studentům větší výběr předmětů. Do magisterského studia se mohou přihlásit i absolventi specializovaných bakalářských fotografických studií na jiných vysokých školách. V přijímacím řízení, které probíhá jednou za dva roky (nejbližší bude v roce 2008) se předkládá soubor fotografií a teoretická práce z dějin fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A JEJICH ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ V RÁMCI VÝUKY:

Stav pedagogických pracovníků ve školním roce 2008-2009

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus
Zástupce vedoucího: odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Tajemnice: Ivana Mikolášová

Kmenoví pedagogové:
doc. Mgr. Aleš Kuneš
prof. Mgr. Jindřich Štreit
doc. MgA. Pavel Mára
odb. as. Mgr. Václav Podestát
odb. as. BcA. Karel Poneš
odb. as. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch
Bc., BcA. Miroslav Zeman

Externí pedagogové:
odb. as. Mgr. Antonín Braný
doc. ak. mal. Otakar Karlas
Miroslav Myška
MgA. Dita Pepe
Mgr. Jan Pohribný
RNDr. Petr Velkoborský, CSc.
BcA. Tereza Vlčková

Správce ateliéru, laboratoří a digitální učebny

MgA. David Macháč

Správce knihovny a archivu:

Lukáš Lamla

Studované obory a specializace v bakalářském studiu

Kmenoví pedagogové:

Birgus - Dějiny fotografie I-III, Současná fotografie I-V, Dějiny české a slovenské fotografie 20. století, Seminář kritiky fotografie, Diplomový teoretický seminář I-II, Barevná dokumentární fotografie, Aktuální tendence ve fotografii, Fotografická dílna I – II.

Kuneš - Fotografické zátiší, Seminář kritiky fotografie, Teorie fotografie, Intermediální tvorba, Fotografická ilustrace, Tvůrčí digitální fotografie, Diplomový teoretický seminář I-II.

Mára - Práce s velkoformátovým přístrojem, Barevné skladebné postupy II, Akt, Práce s elektronickými blesky, Akt, figurální detail, Užitá fotografie II, Barevná výtvarná fotografie, Fotografická interpretace architektury

Podestát - Dokumentární soubor, Subjektivní dokument.

 

Poneš - Počítačové zpracování obrazu I-III, Pokročilé techniky v DTP.

Pospěch - Stavba a skladba fotografického obrazu, Dějiny výtvarného umění III, Současné výtvarné umění, České výtvarné umění 20. století, Kurátorský seminář.

Siostrzonek - Dějiny výtvarného umění I-II, Základy sociologie I-II, Psychologie umění I-II, Přehled dějin filmu.

Štreit - Dokumentární publikace, Dějiny výtvarného umění III, Medailon osobnosti (od října 2008).

 

Externí pedagogové:

Braný - Základy reportážní fotografie.

Karlas - Typografie a užitá grafika, Typografie a základy počítačové grafiky, Počítačová grafika a DTP I-II.

Myška - Základní principy osvětlování, Práce s velkoformátovým přístrojem, Užitá fotografie, Práce s elektronickými blesky, Fotografie plastiky a architektury

Pepe - Fotografický portrét, Módní fotografie I, Autoportrét,

Pohribný - Krajinářská fotografie, Barevné skladebné postupy I, Reklamní fotografie I, Reklamní fotografie II – Kalendář.

Velkoborský - Technika fotografie, Technologie fotografie,  Fotografická technika, zonální systém.

Vlčková – Módní fotografie II

 

Studované obory a specializace v magisterském studiu

4. ročník
Fotografická ilustrace, Barevná dokumentární fotografie, Barevná výtvarná fotografie, Subjektivní dokument, Dějiny české a slovenské fotografie 20. století I, České výtvarné umění 20. století, Výstavní soubor, Příprava praktické diplomové práce, Příprava teoretické diplomové práce, Angličtina, Medailon osobnosti, Užitá fotografie II, Módní fotografie II, Tvůrčí digitální fotografie, Fotografická technika, zonální systém, Aktuální tendence digitální fotografie, Porkočilé techniky v DTP,, Současná fotografie IV, Psychologie umění II, Fotografická dílna I, Tvůrčí dílna, Fotografický plenér, Fotografická exkurze, Fotografický projekt.

5. ročník
Aktuální tendence ve fotografii, Současné výtvarné umění, Diplomový teoretický seminář II, Příprava praktické diplomové práce, Příprava teoretické diplomové práce, Angličtina, Akt, figurální detail, Reklamní fotografie II - Kalendář, Fotografická interpretace architektury, Dokumentární fotografie a fikce, Autoportrét, Počítačová úprava fotografie, Pokročilé techniky v DTP, Současná fotografie V, Přehled dějin filmu, Fotografická dílná II, Tvůrčí dílna, Fotografický plenér, Fotografická exkurze, Fotografický projekt.

Doktorské studium na ITF

Doktorské studium na ITF

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2008/2009
doktorský studijní programu FILMOVÉ, TELEVIZNÍ A FOTOGRAFICKÉ UMĚNÍ A NOVÁ MÉDIA,
obor TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
(zahájení studia od října 2008)

Adresa pracoviště zabezpečující studium:
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Institut tvůrčí fotografie
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava
Tel: 553 684 385
Fax: 553 684 389
E-mail: ivana.mikolasova@ fpf.slu.cz

Podmínky přijetí:
- státní magisterská zkouška z tvůrčí fotografie
- státní magisterská zkouška z dějin fotografie
- úspěšné vykonání přijímací zkoušky
- znalost běžné i odborné angličtiny

Požadavky na přijetí
- písemná práce z oblasti dějin a teorie fotografie
- praktická práce z oblasti tvůrčí fotografie
- dobrá orientace v dějinách a teorii fotografie, v dějinách a teorii výtvarného umění všeobecý kulturně-společenský přehled
- projekt doktorského studia, který obsahuje téma disertační práce, základní seznam literatury a metodologická východiska
Přijímací řízení před přijímací komisí, jejímiž členy jsou zpravidla členové oborové rady, proběhne formou pohovoru nad předkládaným projektem doktorského studia a formlou ústní zkoušky z dějin a teorie fotografie a všeobecného kulturního přehledu. O přijetí rozhodne děkan na základě doporučení přijímací komise.


Adresa pro zaslání přihlášky:
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Eva Jakubcová
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava
Tel.: +420 553 684 252
Fax: +420 553 684 258
E-mail: eva.jakubcova (at) fpf.slu.cz

Organizace studia:
Doktorské studium oboru Tvůrčí fotografie je koncipováno jako přísně výběrové. Výuka probíhá formou řízeného individuálního studia, vědeckého bádání a samostatné fotografické tvorby. Důraz se klade na časté konzultace doktoranda se školitelem a s dalšími pedagogy a odborníky z praxe, na semináře v úzkém kruhu dalších studentů, na samostatnou fotografickou tvorbu, na účast na vybraných přednáškách na SU i jiných pracovištích, na zahraniční stáže, na občasné vedení seminářů pro studenty, na vypracování dílčích seminárních prací a několika veřejných přednášek, na kurátorsku přípravu výstav. Celé studium směřuje k závěrečné praktické a teoretické disertační práci. Každému přijatém studentovi je přidělen školitel z řad profesorů a docentů ITF nebo jiné vysokoškolské katedry, ústavu či ateliéru se specializovanou výukou fotografie a dějin a teorie fotografie, výjimečně z řad všeobecně respektovaných odborníků či z řad dalších pedagogů ITF, kteří mají potřebné předpoklady k takové činnosti.

Individuální studijní plán:
Školitel sestaví ve spolupráci s přijatým doktorandem jeho individální studijní plán, který předloží ke schválení oborové radě, metodologicky povede doktoranda při disertačí práci a doporučí další konzultanty, zadá doktorandovi téma jeho veřejných přednášek, každoročně ohodnotí průběh doktorandova studia ve zprávě, kterou předkládá předsedovi oborové rady a studijnímu oddělení.

Doba studia:
Standardní doba studia je tři roky, maximálně možná doba je sedm let (počítá se doba od zápisu do obhajoby disertační práce). Během studia bude možno po schválení školitelem jednou požádat o rozložení ročníku. V odůvodněných případech může děkan po doporučení školitele povolit přerušení studia nejdéle na 4 semestry. Doba přerušení se nepočítá do délky studia.

Počet přijímaných studentů:
V akademickém roce 2008/2009 se počítá s přijetím 2 - 4 studentů výhradně v kombinované formě studia.

Seznam povinných předmětů:
a) dvě oborové zkoušky a dvě seminární práce z dějin a teorie fotografie o rozsahu nejméně 15 stran. Jejich konkrétní téma si zvolí doktorand po dohodě se školitelem,
b) zkouška a písemná práce z dějin výtvarného umění,
c) zkouška a písemná práce z filozofie, psychologie nebo sociologie,
d) zkoušky z angličtiny a z dalšího cizího jazyka,
e) veřejná výstava vlastní fotografické tvorby včetně kurátorské práce, přípravy pozvánky a tiskových materiálů apod.
f) veřejná přednáška na téma souvíisející s disertační prací.

Po celou dobu studia se doktorand věnuje přípravě praktické a teoretické části disertační práce. Doktorandovi mohou být školitelemurčeny a oborovou radu schváleny další povinnosti (např. podíl na výuce, účast na tvůrčí dílně, fotografickém projektu nebo odborném sympoziu), které mohou obohatit jeho doktorské studium.

Fakultativní předměty:
Po dohodě se školitelem a se souhlasem oborové rady může doktorand do svého individuálního plánu zahrnout i další fakultativní předměty.
Profil absolventa:
Absolventi doktorského studijního programu by měli získat hluboké znalosti v dějinách, současném stavu, teorii a kritice fotografie i široký kulturně-historický rozhled, měli by být dobře připraveni na odborné bádání v oblasti historie fotografie a na fundované zpracování získaných materiálů, měli by ovládat moderní pedagogickou metodologii, aby své znalosti mohli účinně předávat při výuce na různých typech škol. Měli by být schopni o fotografii odborně psát i přednášek, měli by znát zásady kurátorské a archivní práce, měli by být schopni plynně komunikovat a číst odbornou literaturu nejméně ve dvou světových jazycích (znalost angličtiny je přitom povinná), měli by dokonale ovládat klasickou fotografickou techniku i nejnovější digitální technologie stejně jako možnosti počítačových úprav fotografií či způsoby tisku. Se svou kvalifikací by se měli uplatňovat jeko odborně dokonale připravení profesionální fotografové, jako pedagogové vysokých a středních fotografických škol, kurátoři muzejních a galerijních fotografických sbírek, redaktoři fotografických a výtvarných časopisů, odborní publicisté.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:
Podmínkou k přistoupení ke státní doktorské zkušce je splnění všech povinností z individuálnío studijního plánu a odevzdání praktické i teoretické disertační práce. Prakticku část disertační práce zpravidla tvoří výstavní soubor o nejméně 10 fotografiích, doktorand však může po dohodě se školitelem a po schválení oborovou komisí předložit praktickou disertační práci i v jiné formě (např. makety knihy nebo audiovizuálního programu akcentujícího fotografii). Teoretická disertační práce má shrnout výsledky doktorandova dosavadního výzkumu zpracovávaného tématu a má dokumentovat jeho odborné znalosti i formulační schopnosti. Nemá to být jen kompilace dosavadní literatury, ale má obsahovat původní poznatky, které obohacují dosavadní stav znalostí o dané problematice.
Samotné obhajobě předchází veřejná přednáška, seznamující s obsahem nebo částí obsahu disertační práce a s fotografickou tvorbou doktoranda, a veřejně přístupná zukouška z dějin a teorie fotografie, jejíž úspěšné složení je podmínku přistoupení k obhajobě oboru částí disertační práce. i ta proběhne veřejně. Doktorand během ní má reagovat na posudky školitele a určených dvou oponentů i na následnou rozpravu. Členy nejméně pětičlenné zkušební komise jmenuje děkan, zpravidla v ní zasedá předseda oborové rady, školitel a alespoň jeden pedagog z jiné vysoké školy. Obhajobu disertační práce lze opakovat pouze jednou.

Seznam členů oborové rady:
Interní
Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Doc. Mgr. Aleš Kuneš
Doc. Mgr. Jindřich Štreit

Externí
Prof. Mgr. Pavel Dias, Filmová a televizní fakulta AMU Praha
Prof. Mgr. Miloha Havránková, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (Slovensko)
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc., Vysoká škola múzických umění, Bratislava (Slovensko)
Doc.ak. mal. Otakar Karlas, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Prof. PhDr. Stanislav Ulver, Filmová a televizní fakulta AMU Praha
Prof: Mgr. Miroslav Vojtěchovský, Fakulta užitého umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Prof. Stefan Wojnecki, Akademie výtvarných umění, Poznaň (Polsko)

Seznam školitelů:

Prof. PhDr. Vladimír Birgus, ITF FPF SU
Doc. Mgr. Aleš Kuneš, ITF FPF SU
Doc. Mgr. Jindřich Štreit, ITF FPF SU
Prof. MgA. Milota Havránková, Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (Slovensko)
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc., Vysoká škola múzických umění, Bratislava (Slovensko)
Prof. Stefan Wojnecki, Akademie výtvarných umění, Poznaň (Polsko)

Opava, únor 2008

Podrobnější informace: www.fpf.slu.cz - Doktorské studium

ZPŮSOB STUDIA:

Do každého praktického cvičení student zpravidla zpracuje 4 skupiny úkolů. Práce se zasílají pedagogům příslušných předmětů, kteří je písemně podrobně zhodnotí a na náhledových zvětšeninách vyznačí případné chyby. Na závěr 1., 2. a 4. ročníku studenti předkládají klauzurní výstavní soubory volné tvorby.

Na závěr studia probíhají obhajoby praktických a teoretických bakalářských a magisterských prací a státní zkoušky z dějin a teorie fotografie.


ORGANIZACE STUDIA:

Třídenní konzultace probíhají v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Noclehy zajišťuje Institut tvůrčí fotografie v místě konzultací, většinou v rekreačním středisku na Horní Bečvě v Beskydách, náklady na nocležné a stravu si hradí studenti sami. Na konzultacích probíhají přednášky, rozbory cvičení, semináře, besedy s fotografy a teoretiky, improvizované výstavy a projekce, písemné testy i ústní zkoušky. Na úvodní konzultaci obdrží všichni studenti sylaby se zadáním a vysvětlením všech úkolů. Pro většinu předmětů jsou nebo v dohledné době budou vydána samostatná skripta. Studentům je v Opavě k dispozici kvalitně vybavený ateliér, fotokomora, knihovna a počítačové pracoviště DTP. Institut tvůrčí fotografie také organizuje specializované několikadenní tvůrčí dílny, fotografické plenéry a dlouhodobější fotografické projekty (například dokumentární projekty Lidé Hlučínska 90. let 20. století, Zlín a jeho lidé, v současnosti Opava na prahu nového tisíciletí) a exkurze.

  

VĚDECKÉ A UMĚLECKÉ AKTIVITY:

Mezi pedagogy ITF je několik historiků a teoretiků fotografie a fotografických kurátorů, proto ITF vyvíjí bohatou publikační a výstavní činnost. Organizuje fotografické výstavy především v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě a Galerii Opera v Ostravě, v nichž představuje díla klasiků české fotografie, předních současných světových a českých fotografů i studentů ITF FPF SU a dalších fotografických škol. K většině těchto expozic vydává malé katalogy. Kromě toho pravidelně představuje práce svých studentů a absolventů na řadě výstav v České republice a v zahraničí. Hlavním výzkumným úkolem ITF FPF SU je zpracování dějin české fotografie, k nimž pedagogové ITF přispěli řadou publikací a katalogů (např. Česká fotografie 20. století – průvodce, Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Česká fotografie 90. let, Fotografie v českých zemích 1839-1999, Akt v české fotografii, Hořká léta – Evropa 1939-1947 očima českých fotografů, Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let, Surrealistické incidence, Čítanka z teorie fotografie, Teoretické práce české fotografické avantgardy František Drtikol, Jaroslav Rössler, Vilém Reichmann, Česká fotografie 20. století aj.). Někteří z nich se také podíleli na přípravě encyklopedických děl Contemporary Photographers, Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Nová encyklopedie českého výtvarného umění aj. Pedagogové a studenti se často zúčastňují různých zahraničních sympozií, konferencí a plenérů a pořádají výstavy v zahraničních muzeích a galeriích. Mnohé studentské seminární a diplomové teoretické práce bývají publikovány na internetových stránkách ITF FPF SU www.itf.cz a v internetovém časopisu www.photorevue.com.

 

Profil absolventa

Absolventi by měli nalézt uplatnění především jako profesionální fotografové ve svobodném povolání, kteří jsou kvalitně připraveni na zvládnutí úkolů ze všech hlavních oblastí fotografie. Jiní absolventi, kteří dají přednost zaměstnaneckému poměru, naleznou řadu možností, například v rozličných fotografických studiích a agenturách, reklamních a propagačních odděleních různých firem nebo ve fotografických odděleních větších muzeí, galerií, výzkumných ústavů, vysokých škol, nakladatelství atd. Pro absolventy dokumentární a fotožurnalistické orientace se nabízí uplatnění především v denících a časopisech, ale i v televizi apod.

Další možnosti jsou v dosud velmi slabě obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazových redaktorů, kurátorů fotografických sbírek, galerijních a muzejních pracovníků nebo pedagogů různých typů fotografických škol, včetně soukromých, na nichž dosud nezřídka vyučují lidé bez odpovídající kvalifikace. Dosavadní zkušenosti s uplatněním absolventů studia na Institutu tvůrčí fotografie svědčí o tom, že kvalifikovaných fotografů je stále ještě v mnoha oblastech nedostatek a je o ně velký zájem.

 

Podmínky přijímání studentů

Bakalářské studium

Přijímací zkouška na kombinované bakalářské studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově. V prvním kole (talentová zkouška) zájemci o studium zašlou na studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava do 28. února 2009 spolu s vyplněnou přihláškou a potvrzením o zaplacení správního poplatku soubor 15 kusů fotografií ve formátu 18 x 24 až 30 x 40 cm nebo odvozenin při zachování delší strany, který by měl ve vhodném výběru reprezentovat volnou fotografickou tvorbu (měl by být proto pokud možno tematicky i stylově sjednocený), výtvarně pojatý autoportrét ve stejném formátu a soubor 3 - 5 kusů fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky (rovněž ve formátu 18 x 24 až 30 x 40 cm). Fotografie jiného rozměru budou akceptovány jen ve zdůvodněných případech (v žádném případě nesmí být větší než 50 x 60 cm a jejich celková váha včetně případného adjustování nesmí přesáhnout 2 kg). Krátký odborný životopis je podmínkou. Fotografie větších formátu než 30 x 40 cm nebudou vráceny poštou. Všechny práce musí být na zadní straně označeny názvy, jménem autora a jeho adresou a zaslány doporučeně v obálce vyztužené sololitovou či lepenkovou deskou. Zkušební komise z řad pedagogů Institutu tvůrčí fotografie posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole. Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, budou pozváni ke druhému kolu, které probíhá zpravidla v červnu. Tam se podrobí testům ze základní orientace v dějinách fotografie, fotografické technice, dějinách výtvarného umění a dalších oborů a absolvují ústní pohovory. Zájemci o studium se mohou zúčastnit konzultace, která proběhne v průběhu ledna 2009 v Opavě. Členové přijímací komise pomohou adeptům studia vybrat fotografické práce pro talentové zkoušky a seznámí je s výběrovými okruhy otázek pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Bližší informace je možno získat na adrese Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Navazující magisterské studium

Do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi bakalářského studia oboru fotografie na základě předložených praktických a teoretických prací, které svým rozsahem a kvalitou odpovídají bakalářským diplomovým pracím z oboru Tvůrčí fotografie na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Přijímací zkoušky probíhají jednou za dva roky, příští budou v září 2010.

Doktorské studium

Tříleté doktorské studium oboru Tvůrčí fotografie je koncipováno jako přísně výběrové. K podmínkám přijetí patří: státní magisterská zkouška z tvůrčí fotografie, státní magisterská zkouška z dějin fotografie, úspěšné vykonání přijímací zkoušky, znalost běžné i odborné angličtiny. Dále jsou vyžadovány následující požadavky k přijetí: písemná práce z oblasti dějin a teorie fotografie, praktická práce z oblasti tvůrčí fotografie, dobrá orientace v dějinách a teorii fotografie, v dějinách a teorii výtvarného umění všeobecný kulturně-společenský přehled, projekt doktorského studia, který obsahuje téma disertační práce, základní seznam literatury a metodologická východiska. Přijímací řízení před přijímací komisí, jejímiž členy jsou zpravidla členové oborové rady, proběhne formou pohovoru nad předkládaným projektem doktorského studia a formou ústní zkoušky z dějin a teorie fotografie a všeobecného kulturního přehledu. O přijetí rozhodne děkan na základě doporučení přijímací komise.

Důležité termíny


Termín podání přihlášek a fotografií pro bakalářské, magisterské, navazující magisterské studium: do 26. února 2010

Termín podání přihlášek pro doktorské studium: do 15. srpna 2010

PLATBA A POPLATKY

Platba administrativního poplatku za přihlášku musí být provedena podle instrukcí (viz e-
přihláška), musí obsahovat specifický symbol. Pokud nebude specifický symbol uveden,
případně bude uveden chybně, přihláška bude vyřazena jako nezaplacená.
Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. V případě
neúčasti na přijímacích zkouškách (vč. NSZ) nebo nepřijetí ke studiu na FPF se nevrací.
Chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 26. února 2010).
Poplatek lze uhradit osobně v úředních hodinách v pokladně fakulty (Hradecká 17). Chybně
uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 26. února 2010).

Výše poplatků byla stanovena následovně:
 250 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy konané v rámci
NSZ organizovaných spolešností SCIO

 250 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém byly přijímací zkoušky zrušeny
na základě rozhodnutí rektora

 450 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky a
uchazeč si podal přihlášku elektronicky

 550 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky a
uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise


Bankovní spojení
Název banky: ČSOB Ostrava
Účet: 8010-0309706853/0300
Konstantní symbol:
179 (pro platbu složenkou typu A),
558 (pro platbu bankou)
Variabilní symbol: 0175000110
Specifi cký symbol: rodné číslo
uchazeče (bez lomítka)

 

Kontaktní adresa:

Institut tvůrčí fotografie
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo nám. 13
746 01 O P A V A

Tel.: 553 684 383, 553 684 111
Fax: 553 684 383
E-mail: itf@fpf.slu.cz
www.itf.cz
www.photorevue.com